Polityka zwrotów

Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  1. Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży na odległość, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni zgodnie z przepisami wskazanymi w Rozdziale 4 Ustawy prawo o konsumentach, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru). Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy, że koszty odesłania Towaru ponosi Klient, chyba że Dostawca postanowi inaczej. Pośrednik wskazuje, że ponosi wyłącznie odpowiedzialność za usługę pośrednictwa, zatem nie może odpowiadać za odstąpienie od Umowy na mocy Umowy sprzedaży. Wszelkie roszczenia z tego tytułu przysługują Klientowi względem Dostawcy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika – oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pośrednik niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar. Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości email numeru Zamówienia, na adres email podany w zakładce Kontakt na wzorze będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
  3. Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Pośrednik nie odpowiada za brak zwrotu środków przez Dostawcę.
  4. Pośrednik informuje, że do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwach UE. W przypadku gdy krajem Dostawcy są Chiny, w razie wątpliwości należy zapoznać się również z Regulaminem sklepu AliExpress (https://rule.alibaba.com/rule/detail/2054.htm?spm=a2g0o.home.14.8.edaf108bLR1FkE), lub skontaktować z Pośrednikiem.
  5. Wraz z wyrażeniem przez Klienta wyraźnej zgody na zawarcie umowy pośrednictwa przed rozpoczęciem świadczenia przez Pośrednika usługi (§ 1 ust. 4 Regulaminu) Klient traci prawo odstąpienia od umowy pośrednictwa zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
  6. Z uwagi na fakt, że Sklep nie jest w żadnym momencie właścicielem Towaru, zwrot Towaru do Sklepu – z zastrzeżeniem powyższych ustępów -  może zostać dokonany jedynie w formie sprzedaży Towaru przez Klienta Sklepowi w drodze zawarcia cywilnej umowy sprzedaży, o ile Sklep wyrazi na to zgodę.