Zasady wysyłki

Realizacja Zamówień

  1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy, po potrąceniu Prowizji. 
  2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z należnymi mu kwotami w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zapłaty Ceny przez Klienta. Dostawca wysyła Towar do Klienta zazwyczaj w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania należnych mu kwot od Pośrednika. Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania środków przez Dostawcę. Średni szacowany czas dostawy wynosi 15-25 dni. 
  3. W przypadku objęcia Zamówieniem kilku różnych Towarów, ich przesyłka może zostać zrealizowana przez różnych Dostawców i w osobnych przesyłkach.
  4. W przypadku braku doręczenia Towaru do Klienta w ciągu 60 dni od dnia otrzymania należnych kwot przez Dostawcę uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła, chyba że Towar nie dotarł z wyłącznej winy Klienta, np. z powodu podania błędnego adresu dostawy. W takim wypadku Pośrednik w imieniu Dostawcy zwraca Klientowi Cenę albo Dostawca wysyła ponownie nowy Towar, zgodnie z dyspozycją Klienta. 
  5. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Pośrednika.
  6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych na stronie internetowej Sklepu z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie przez Pośrednika i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części. 
  7. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną na podany przez niego adres email lub telefon. Dokonana przez Klienta zapłata Ceny za zamówiony Towar, który nie mógł zostać dostarczony, zostanie przez Pośrednika zwrócona niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.