Terms of service

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY BAD’N’CUTE („Regulamin”)
§1 Postanowienia ogólne
1. Realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21) niniejszy Regulamin określa świadczenie usługi drogą elektroniczną przy zakupach w sklepie internetowym Bad’n’cute, w tym  warunki świadczenia tych usług oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przed Dostawcą Towaru.
2.        Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy Bad’n’cute („Sklep”) za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.badandcute.com. Sklep świadczy wyłączenie usługę pośrednictwa pomiędzy Klientem a Dostawcą przy zamówieniu towaru ze Sklepu („Pośrednik”). Sklep odpowiada wyłącznie za usługę pośrednictwa, zaś za wszelkie roszczenia związane z Towarem i jego dostawą odpowiedzialność ponosi Dostawca. Pośrednik nie działa w imieniu i na rzecz Dostawcy w zakresie usługi sprzedaży Towaru oferowanego przez Dostawcę.
3.        Właścicielem Sklepu jest Jarosław Pękala, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BnC Jarosław Pękala z siedzibą w Otrębusach, adres: ul. Parkowa 27, 05-805 Otrębusy, posiadający numer REGON 384756884, NIP 573-223-30-83.
4. Każdy Klient Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej www.badandcute.com. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie www.badandcute.com jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Akceptacja warunków Regulaminu oznacza w szczególności wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy pośrednictwa w modelu Dropshippingu oraz akceptację faktu, iż po spełnieniu przez Pośrednika Umowy pośrednictwa w modelu Dropshippingu, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy pośrednictwa w modelu Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta. 
5. Każdy Klient Sklepu ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.badandcute.com, a także za pośrednictwem bezpośredniej komunikacji e-mail ze Sklepem.
6. Działanie Sklepu jest zgodne z niniejszym Regulaminem, a także obowiązującymi przepisami prawa.

 

§2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
 1. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana Dostawcy przez Pośrednika, powiększona o Prowizję należną Pośrednikowi z tytułu świadczonej usługi pośrednictwa. 
 2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej zgodnie z art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dostawca – podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym zawieranej z Klientem, mający siedzibę w kraju wchodzącym w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w innym kraju, w tym w Chinach, obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru oraz obowiązany do realizacji wszelkich praw przysługujących Klientowi z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży. 
 4. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Sklepu polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się wyłącznie do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je w imieniu Klienta do Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. 
 5. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Konsument, którzy zobowiązują Pośrednika do przesłania Zamówienia Towaru dostępnego w Sklepie celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą. Zgodnie z art. 22 1  Kodeksu cywilnego - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 z późn. zm.). 
 7. Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT). 
 8. Państwo UE – państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o VAT.
 9. Pośrednik – podmiot zarządzający sklepem internetowym Bad’n’cute, świadczący usługę pośrednictwa drogą elektroniczną  w Umowie sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie na zasadach Dropshippingu.
 10. Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Klienta za zbieranie Zamówień od Klientów, przekazywanie ich do Dostawcy, ewentualną pomoc przy rozpatrywaniu reklamacji, wyjaśnianie kwestii spornych z Dostawcą. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą. W przypadku nie dojścia Umowy do skutku, Pośrednik niezwłocznie zwraca pobraną Prowizję w całości, chyba, że nie dojście do skutku Umowy wynika z wyłącznej winy Klienta.
 11. Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23). 
 12. Towar – przedmioty, tj. rzeczy ruchome dostępne w Sklepie na stronie internetowej www.badandcute.com, stanowiące własność Dostawcy.
 13. Umowa Pośrednictwa w modelu Dropshippingu – umowa o świadczenie usług pośrednictwa zamówienia Towaru w imieniu Klienta od Dostawcy zawierana między Pośrednikiem a Klientem.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Dostawcą na zasadach obowiązujących u Dostawcy. 
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). 
 16. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21).
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
§ 3 Składanie Zamówień
 1. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w Sklepie Zamówienia. 
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem awarii Sklepu niezależnej od Pośrednika, o czym będzie stosowny komunikat na stronie internetowej. 
 3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie Towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji Zamówienia. Do danych tych zaliczają się w szczególności: imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa firmy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, numer telefonu komórkowego i/lub adres e‐mail, ewentualnie inne dane niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki.
 4. Wszystkie informacje w przedmiocie Towaru dostępnego w Sklepie  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 5. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje wyłącznie usługę pośrednictwa w zakupie Towaru drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela niezbędnej pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny, po potrąceniu należnej Prowizji Pośrednikowi. 
 6. Za prawidłową realizację Umowy sprzedaży, w tym dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca. 
 7. Zdjęcia Towaru umieszczone w Sklepie mają charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic w ustawieniach monitora Klienta oraz są niezależne od Pośrednika. Nie wolno używać zdjęć z naruszeniem praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03).

 

§ 4 Dokonywanie płatności
 1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta, po potrąceniu należnej mu Prowizji. 
 2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone pod Towarami w Sklepie podawane są w walucie polskiej i są cenami całkowitymi, w szczególności uwzględniają koszty dostawy, chyba że inaczej wskazano w Zamówieniu.
 3. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia).
§5 Realizacja Zamówień
 1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy, po potrąceniu Prowizji. 
 2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z należnymi mu kwotami w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zapłaty Ceny przez Klienta. Dostawca wysyła Towar do Klienta zazwyczaj w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania należnych mu kwot od Pośrednika. Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania środków przez Dostawcę. Średni szacowany czas dostawy wynosi 15-25 dni. 
 3. W przypadku objęcia Zamówieniem kilku różnych Towarów, ich przesyłka może zostać zrealizowana przez różnych Dostawców i w osobnych przesyłkach.
 4. W przypadku braku doręczenia Towaru do Klienta w ciągu 60 dni od dnia otrzymania należnych kwot przez Dostawcę uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła, chyba że Towar nie dotarł z wyłącznej winy Klienta, np. z powodu podania błędnego adresu dostawy. W takim wypadku Pośrednik w imieniu Dostawcy zwraca Klientowi Cenę albo Dostawca wysyła ponownie nowy Towar, zgodnie z dyspozycją Klienta. 
 5. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Pośrednika.
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych na stronie internetowej Sklepu z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie przez Pośrednika i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części. 
 7. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną na podany przez niego adres e‐mail lub telefon. Dokonana przez Klienta zapłata Ceny za zamówiony Towar, który nie mógł zostać dostarczony, zostanie przez Pośrednika zwrócona niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia. 
§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży na odległość, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni zgodnie z przepisami wskazanymi w Rozdziale 4 Ustawy prawo o konsumentach, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru). Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy, że koszty odesłania Towaru ponosi Klient, chyba że Dostawca postanowi inaczej. Pośrednik wskazuje, że ponosi wyłącznie odpowiedzialność za usługę pośrednictwa, zatem nie może odpowiadać za odstąpienie od Umowy na mocy Umowy sprzedaży. Wszelkie roszczenia z tego tytułu przysługują Klientowi względem Dostawcy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika – oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pośrednik niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar. Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e‐mail numeru Zamówienia, na adres e‐mail podany w zakładce Kontakt na wzorze będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 3. Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Pośrednik nie odpowiada za brak zwrotu środków przez Dostawcę.
 4. Pośrednik informuje, że do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwach UE. W przypadku gdy krajem Dostawcy są Chiny, w razie wątpliwości należy zapoznać się również z Regulaminem sklepu AliExpress (https://rule.alibaba.com/rule/detail/2054.htm?spm=a2g0o.home.14.8.edaf108bLR1FkE), lub skontaktować z Pośrednikiem.
 5. Wraz z wyrażeniem przez Klienta wyraźnej zgody na zawarcie umowy pośrednictwa przed rozpoczęciem świadczenia przez Pośrednika usługi (§ 1 ust. 4 Regulaminu) Klient traci prawo odstąpienia od umowy pośrednictwa zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Z uwagi na fakt, że Sklep nie jest w żadnym momencie właścicielem Towaru, zwrot Towaru do Sklepu – z zastrzeżeniem powyższych ustępów -  może zostać dokonany jedynie w formie sprzedaży Towaru przez Klienta Sklepowi w drodze zawarcia cywilnej umowy sprzedaży, o ile Sklep wyrazi na to zgodę.
§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów
 1. Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres e‐mail Pośrednika. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia  pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji do Dostawcy. Reklamacje rozpatrywane są w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa, z tym, że Pośrednik informuje, że w przypadku gdy Klient zawiera Umowę z Dostawcą mającym siedzibę poza obszarem UE, w szczególności w Chinach, mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.  
 2. W zakresie reklamacji dotyczących Towarów bezpośrednio u Dostawcy obowiązują zasady: https://rule.alibaba.com/rule/detail/8882.htm?spm=a271m.8038972.1999288231.1.d8166d820PXYRs.
 3. Niezależnie od powyższych postanowień, Klientowi przysługują wszelkie prawa przewidziane przez polską i europejską jurysdykcję, w tym prawo do rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym i inne, o ile obowiązujące przepisy prawa będą mieć zastosowanie do umowy zawartej z Dostawcą mającym siedzibę poza obszarem UE, w szczególności w Chinach na kanwie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usługi Pośrednictwa drogą elektroniczną
 1. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, w tym strony internetowej www.badandcute.com. W zawiadomieniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości przy korzystaniu z usług Sklepu. 
 3. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona wraz z przyczyną przedłużenia terminu.
 4. Wobec Pośrednika nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy Pośrednika reklamacji (§ 7 Regulaminu) i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (§ 6 Regulaminu), które następnie zostaną przekazane Dostawcy. 
 5. Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wyłącznie w zakresie usługi Pośrednictwa tj. przekazania Zamówienia do Dostawcy w imieniu Klienta oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży po potrąceniu należnej Prowizji.
§ 9 Cła i podatki
 1. W przypadku gdy Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem Pośrednika przesyłany jest z Państwa trzeciego, np. z Chin, może on podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Ceny Towarów nie zawierają przedmiotowych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie. 
 2. Wysokość przedmiotowych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny. 
 3. Pośrednik informuje, że opłata z tytułu cła jest niezależna od podatku na podstawie Ustawy VAT. Zarówno Dostawca jak i Pośrednik nie mają wpływu na należności z tego tytułu.
§ 10 Ochrona Danych Osobowych 
 1. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych reguluje obowiązująca w sklepie Polityka prywatności.
 2. Klient Sklepu ma dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.badandcute.com, a także za pośrednictwem bezpośredniej komunikacji e-mail ze Sklepem.

 

§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2019 roku i zastępuje Regulamin z dnia 23.01.2019 roku. 
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz międzynarodowego w zakresie Umów zawieranych z Dostawcami spoza obszaru UE. Pośrednik ma prawo zmieniać Regulamin w dowolnym czasie, z tym, że Klienta obowiązuje Regulamin, który zaakceptował w momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

 


 

Załącznik nr 1

___________________________, dn._______________

 

__________________________________

 

__________________________________

                                                 

__________________________________                        

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

BnC Jarosław Pękala

Ul. Parkowa 27

05-805 Otrębusy

info@badandcute.com

(Pośrednik)

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru oznaczonego nr #_________ zawartej dnia __.__.201_ dotyczącej zakupu towaru: _____________________________(opis towaru/numer SKU). Jednocześnie upoważniam Pośrednika do przekazania w moim imieniu niniejszego oświadczenia do Dostawcy towaru.

 

 

 

________________________

   podpis konsumenta